User Profile

TieuManThau  cover photo
TieuManThau  avatar
Giới thiệu
Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.